Bojovníčka SOŇA

 

Hlavným poslaním OZ je pomáhať rodinám s deťmi, ktoré trpia výraznou globálnou svalovou hypotóniou spôsobenou abnormalitou centrálnej alebo periférnej nervovej sústavy, myopatiami, genetickými poruchami, endokrinopatiami, metabolickými ochoreniami.

Diagnostika príčiny hypotónie je v niektorých prípadoch finančne náročná a zdĺhavá, z tohto dôvodu OZ chce prispieť k zvýšeniu kvality života týchto rodín ako celku.

 

IČO: 51894076
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Bojovníčka SOŇA
Sídlo: Bukureštská 2555/24, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce
Registrácia: MV SR číslo spisu: VVS/1-900/90-54265

Hlavný cieľ:

Zvyšovať kvalitu života, zlepšovať zdravotný stav hypotonických detí, hájiť ich záujmy ako aj zabezpečovať všestrannú pomoc pre ich rodiny. 

 

Štatutárny orgán

Ing. Tatiana Šolcová - predseda
Ing. Diana Taišová - člen správnej rady
Martina Sameková  - člen správnej rady

 

Kontakt:

mobil: +421 910 211 194